www.mamboteam.com
หน้าหลัก arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ - กิจกรรมจราจร arrow กิจกรรมจราจร arrow กิจกรรมจราจร arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ - กิจกรรมจราจร arrow วันนี้มีอะไรใหม่
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563
 
 
ผกก.สภ.กรับใหญ่

suravut.jpg - 24.41 Kb

พ.ต.อ.สุรวุฒิ   เจริญจิตร

กก.สภ.กรับใหญ่

chalong1.jpg - 170.81 Kb

 พ.ต.อ.ฉลอง   ทองศรีสังข์

 ผกก.สภ.กรับใหญ่

รางวัลโครงการโรงพักเพื่อประชาชน ปี 2550


ผู้ดูแลระบบ
หนังสือพิมพ์

  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  ไทยโพสต์
  มติชน
  มติชนสุดสัปดาห์
  ข่าวสด
  ประชาชาติธุรกิจ
  คมชัดลึก

วันนี้มีอะไรใหม่ พิมพ์ ส่งเมล
ระดับผู้ใช้: / 9
แย่จังดีมาก 
แก้ไขโดย ร.ต.ต.ประสิทธิ์ ตันพิกุล   

                                                       

ด.ต.ประสิทธิ์   ตันพิกุล                                ด.ต.สนธยา     กำพุธ

ผบ.หมู่ (ป.)สภ.กรับใหญ่                               ผบ.หมู่ (ป.)สภ.กรับใหญ่

 
 

ด.ต.พีระพงษ์  กาเจริญ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.กรับใหญ่

พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2482

:: หมวด 9 บทกำหนดโทษ

มาตรา 59 ผู้มีหน้าที่ในการเลือกตั้งผู้ใดจงใจนับบัตรเลือกตั้งหรือ คะแนนในการเลือกตั้งให้ผิดไปจากความจริง หรือจงใจรวมคะแนนให้ผิดไป หรือกระทำด้วยประการใด ๆ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้บัตรเลือกตั้งชำรุด หรือ เสียหายหรือให้กลายเป็นบัตรเสียหรือจงใจอ่านบัตรเลือกตั้งให้ผิดไป จากความจริงหรือจงใจทำรายงานการเลือกตั้ง ไม่ตรงความจริงมีความผิด ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาท หรือจำคุกตั้งแต่เดือน หนึ่งขึ้นไปจนถึงห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีกำหนดเวลาไม่ต่ำกว่าสี่ปีและไม่เกินแปดปี
มาตรา 60 ผู้มีหน้าที่ในการเลือกตั้งหรือเจ้าพนักงานผู้ใดมีหน้าที่จัดการ ใด ๆ ในการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ จงใจไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่หรือ กระทำการอันโดยเจตนาขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดต้อง ระวางโทษปรับไม่เกินพันบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจำและ ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาสี่ปี
มาตรา 61 ข้าราชการประจำการและพนักงานเทศบาลผู้ใดใช้อำนาจ ในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระทำการใด ๆ อันเป็นอุปการะหรือ เป็นโทษแก่การเลือกตั้งของผู้สมัครคนใดมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน พันบาทหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจำและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งมีกำหนดเวลาสี่ปี
มาตรา 62 ผู้มีหน้าที่ในการเลือกตั้งผู้ใดอ่านหรือตรวจดูหรือยอมให้ผู้อื่น อ่านหรือตรวจดูเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งก่อนการคลี่บัตรออกเพื่อนับคะแนน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท หรือจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือ ทั้งปรับทั้งจำและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาสี่ปี
มาตรา 63 ผู้มีหน้าที่ในการเลือกตั้งผู้ใดกระทำการละเมิดต่อ มาตรา 51 วรรค 3 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท หรือจำคุก ไม่เกินสามเดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 64 เมื่อได้มีประกาศให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขต เลือกตั้งใดจนถึงวันเลือกตั้ง ผู้ใด เพื่อจะจูงใจให้ผู้เลือกตั้งลงคะแนน เลือกตั้งหรือให้งดเว้นมิให้การลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด กระทำการดัง ต่อไปนี้
(1) จัดทำ ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
(2) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นไม่ว่าโดยทาง ตรงหรือทางอ้อม แก่สมาคมมูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษาหรือสถานสงเคราะห์ อื่นใด
(3) ทำการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพและการรื่นเริงต่างๆ

(4) ทำสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์หรือสิ่งอื่นใด เพื่อประโยชน์ของ บุคคลชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา หรือสถาบันอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือไม่ก็ตาม (5) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่ง ปีหรือทั้งปรับทั้งจำ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาแปดปี
หมายเหตุ มาตรา นี้ได้ยกเลิกความเดิม และให้ใช้ความต่อไปนี้โดย พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2523 แก้ไขใน
มาตรา 25 ประกาศในราชกิจจาฯ เล่ม 97 ตอนที่ 33 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2523
มาตรา 65 ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งบังอาจสมัครรับ เลือกตั้ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินพันบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้ง ปรับทั้งจำ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาแปดปี
มาตรา 66 ผู้สมัครใดจัดยานพาหนะใด ๆ ให้ผู้เลือกตั้งใช้เพื่อไปลง คะแนนหรือกลับ หรือจัดให้ผู้เลือกตั้งไปลงคะแนนหรือกลับโดยไม่ต้องเสียค่า โดยสารยานพาหนะ ซึ่งต้องเสียตามปกติหรือผู้ใดกระทำการเช่นว่านั้นเพื่อ ประโยชน์แก่ผู้สมัครคนใด มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท หรือจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือก ตั้งมีกำหนดเวลาสี่ปี
มาตรา 67 บุคคลผู้มิได้มีสัญชาติเป็นไทยผู้ใดกระทำการละเมิดต่อ มาตรา 13 มีความผิดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสอง พันบาท หรือจำคุกตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปจนถึงสามปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
มาตรา 68 ผู้เลือกตั้งผู้ใดเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่าง ใดเป็นประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยให้คำมั่นว่าจะลงคะแนนเลือกตั้งหรือ งดเว้นไม่ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ใด มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อย บาทหรือจำคุก ไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ และให้ศาลสั่งเพิกสิทธิ เลือกตั้งมีกำหนดเวลาแปดปี
มาตรา 69 ผู้ใดมิได้มีอำนาจที่จะทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย บังอาจ เปิดหีบบัตรเลือกตั้งซึ่งได้ปิดตั้งไว้เพื่อการลงคะแนนก็ดี หรือซึ่งได้ปิด เพื่อรักษาไว้ภายหลังการเลือกตั้งได้เสร็จแล้วก็ดี มีความผิดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินห้าร้อยบาทหรือจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ และให้ ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาสี่ปี
มาตรา 70 ผู้ใดมิได้มีอำนาจที่จะทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายกระทำด้วย ประการใด ๆ โดยเจตนาขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้เลือกตั้งไปยังที่ลง คะแนนหรือเข้าไปในที่ลงคะแนน หรือมิให้ไปถึงที่ดั่งว่านั้นภายในกำหนดเวลา ที่จะขอแก้บัญชีผู้เลือกตั้ง หรือที่จะลงคะแนนเลือกตั้งได้ มีความผิดต้องระวาง โทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ และ ให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาสี่ปี
มาตรา 71 ผู้ใดลงเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้ง ซึ่งมิใช่ของคนโดย เจตนาทุจริต หรือบังอาจขีดเขียนหรือทำเครื่องสังเกตโดยวิธีใด ๆ ไว้ที่บัตร เลือกตั้งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อย บาท หรือจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งมีกำหนดเวลาสี่ปี
มาตรา 72 ผู้ใดลงคะแนนเลือกตั้ง หรือพยายามลงคะแนนโดยรู้อยู่แล้ว ว่าตนไม่มีสิทธิเลือกตั้ง หรือไม่มีสิทธิลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้นได้ก็ดี ทอด บัตรหรือพยายามทอดบัตรมากกว่าบัตรหนึ่ง หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งในการลง คะแนนเลือกตั้งก็ดี มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสอบร้อยบาท หรือจำ คุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมี กำหนดเวลาสี่ปี
มาตรา 73 ผู้เลือกตั้งผู้ใด โดยเจตนาทุจริตในการเลือกตั้งไม่คืนบัตร เลือกตั้งให้กรรมการตรวจคะแนนตาม มาตรา 49 มีความผิดต้องระวางโทร ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ และ ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาสี่ปี
มาตรา 74 ผู้ใดก่อให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในที่เลือกตั้งหรือในที่ประชาชน ชุมนุมกันอยู่เพื่อรอการเข้าไปขอแก้บัญชีหรือคะแนนเลือกตั้ง ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินสองร้อยบาท หรือจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ
มาตรา 75 ผู้ใดกระทำการละเมิดต่อ มาตรา 10 มีความผิดต้องระวาง โทษปรับไม่เกินร้อยบาท
มาตรา 76 ผู้ใดกระทำการละเมิดต่อ มาตรา 12 มาตรา 12ทวิ วรรค สอง มาตรา 12ตรี มาตรา 12จัตวา วรรคหนึ่ง มาตรา 12เบญจ มาตรา 12 และ มาตรา 12สัตต มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง หมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
หมายเหตุ มาตรานี้ได้ยกเลิกความเดิม และให้ใช้ความต่อไปนี้โดย พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2523 แก้ไขใน 
มาตรา 26 ประกาศในราชกิจจาฯ เล่ม 97 ตอนที่ 33 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2523

< ก่อนหน้า
 
Top! Top!