www.mamboteam.com
หน้าหลัก arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ - กิจกรรมจราจร arrow ขั้นตอนการติดต่อราชการ
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563
 
 
ผกก.สภ.กรับใหญ่

suravut.jpg - 24.41 Kb

พ.ต.อ.สุรวุฒิ   เจริญจิตร

กก.สภ.กรับใหญ่

chalong1.jpg - 170.81 Kb

 พ.ต.อ.ฉลอง   ทองศรีสังข์

 ผกก.สภ.กรับใหญ่

รางวัลโครงการโรงพักเพื่อประชาชน ปี 2550


ผู้ดูแลระบบ
หนังสือพิมพ์

  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  ไทยโพสต์
  มติชน
  มติชนสุดสัปดาห์
  ข่าวสด
  ประชาชาติธุรกิจ
  คมชัดลึก

ขั้นตอนการติดต่อราชการ พิมพ์ ส่งเมล
ระดับผู้ใช้: / 4
แย่จังดีมาก 
แก้ไขโดย ร.ต.ต.ประสิทธิ์ ตันพิกุล   

ขั้นตอนการติดขอรับบริการ หรือการไปติดต่อราชการ เพื่อให้ผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวกถูกต้องตามขั้นตอนของทางราชการ  ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  

     สภ.กรับใหญ่   ได้ดำเนินการแนะนำขั้นตอนการติดขอรับบริการ หรือการไปติดต่อราชการ เพื่อให้ผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวกถูกต้องตามขั้นตอนของทางราชการ  ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  

ขั้นตอนการไปติดต่อราชการ

             เพื่อความสะดวกรวดเร็วของท่าน เมื่อท่านไปติดต่อที่สถานีตำรวจ ท่านควรเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นติดตัวไปด้วยคือ
              1. บัตรประจำตัวประชาชน  หรืือ ใบแทน หรือ
              2. บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ
              3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ
              4. หนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศ

ในกรณีที่ท่านจะไปร้องทุกข์ (แจ้งความ) โดยเป็นตัวแทนของผู้อื่น 

ให้นำหลักฐานต่างๆ ดังนี้ ติดตัวไปด้วย คือ
               1. ใบสำคัญแสดงการเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์

              
2. ใบสำคัญแสดงการเป็นผู้อนุบาลของผู้ไร้ความสามารถ (ตามคำสั่งศาล)
               3. ในกรณีผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตาย หรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้ ให้ท่านนำหลักฐานซึ่ง
                    แสดงว่าท่านเป็น บุพการี (พ่อแม่) หรือผู้สืบสันดาน (ลูก) หรือสามีภรรยาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
                    ตำรวจ
(สำเนาทะเบียนบ้าน, สูติบัตร,ทะเบียนสมรส ฯลฯ) 

ในกรณีเป็นผู้แทนของนิติบุคคลให้นำ
                     — หนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลเป็นหลักฐาน ติดอากรแสตมป์ 5 บาท
                     — หนังสือรับรองนิติบุคคลนั้นของกระทรวงพาณิชย์


หมายเหตุ
                         ในโอกาสที่ท่านไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนนั้น นอกจากนำหลักฐานไปแสดง
                           แล้ว ถ้าท่านสามารถพาพยานบุคคลที่รู้เห็น หรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไปพบพนักงานสอบสวน
                           ด้วย ก็จะเป็นประโยชน์แก่ท่านและพนักงานสอบสวนเป็นอย่างมาก เพราะจะสามารถดำเนิน
                           เรื่องของท่านให้แล้วเสร็จเร็วขึ้น เนื่องจากพนักงานสอบสวนต้องไปขอให้ศาลออกหมายจับตัว
                           คนร้าย หรือผู้ต้องหา หากมีพยานหลักฐานไม่พอเพียงศาลอาจไม่ออกหมายจับให้ ก็จะทำให้
                           ไม่อาจจับกุมตัวคนร้าย หรือผู้ต้องหา มาดำเนินคดีให้ท่านได้ ...

การประกันผู้ต้องหา           ในกรณีที่ท่านต้องการประกันตัวผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในชั้นสอบสวน ท่านควรมีหลักฐานต่างๆ ดังนี้ติดตัวไปด้วย คือ
                  - บัตรประจำตัวประชาชน
                  - หลักทรัพย์ที่จะใช้เป็นหลักประกันได้แก่
                       - เงินสด (เงินตราของรัฐบาลไทยเท่านั้น)
                       - โฉนดที่ดินที่เจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาแล้ว หรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่าที่ดินมีราคา
                          ไม่น้อยกว่าสองเท่าของจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน
                       - พันธบัตรรัฐบาล
                       - สลากออมสินและสมุดเงินฝากธนาคารประเภทประจำ
                       - ใบรับเงินฝากประจำของธนาคาร
                       - ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและธนาคารผู้จ่ายได้รับรองตลอดไปแล้ว
                       - ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋ว
                       - เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่า่ยหรือรับรอง
                       - หนังสือรับรองของธนาคาร เพื่อชำระเบี้ยปรับแทนในกรณีที่ผิดสัญญาประกัน

                         ในกรณีที่ผู้ยื่นขอประกันมีครอบครัวแล้ว จะต้องทำหนังสือการให้ความยินยอมของคู่สมรสมา
                          แสดงด้วย

                วิธีการปฏิบัติ 

                       - ให้ผู้มาขอประกันตัวผู้ต้องหา พบและยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนเวร (ร้อยเวร) ที่จะปฏิบัติ
                          หน้าที่อยู่
 ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของคดีหรือไม่ก็ตาม
                       - หากไม่อาจเขียนคำร้องประกันได้เอง ให้แจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบ เพื่อสั่งให้เจ้าหน้าที่
                          ช่วยเขียนคำร้องให้ โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
                       - เมื่อพนักงานสอบสวนรับคำร้องแล้ว ให้ขอหลักฐานการรับสัญญาประกันซึ่งได้ลงเวลารับ
                         คำร้องไว้ด้วย
                       - เจ้าพนักงานงานจะพิจารณาแจ้งผลการสั่งคำร้องให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่รับ
                          คำร้อง
                       - ในกรณีที่ไม่อนุญาตให้ประกัน ผู้ยื่นประกันสามารถร้องขอให้พนักงานสอบสวน เสนอคำร้อง
                          นั้นไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกได้
                       - หากไม่ได้รับความสะดวก หรือล่าช้า หรือรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้รีบเข้าพบและแจ้ง
                          ต่อ
ผู้กำกับการ หรือรองผู้กำกับการ คนใดคนหนึ่งทราบโดยทันท

 แจ้งเอกสารหาย

           หลักฐานต่างๆ ที่ึควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
                - บัตรประจำตัวผู้หาย (ถ้ามี)
                - ใบสำมะโนครัว (ทะเบียนบ้าน) ผู้หาย
                - ภาพถ่ายคนหาย (พยายามหาภาพถ่ายที่ใหม่ที่สุด)
                - ใบสำคัญทางราชการ เช่น ใบเกิด (สูติบัตร) ใบสำคัญทหาร (ใบกองเกิน กองหนุน)
 แจ้งคนหาย
           หลักฐานต่างๆ ที่ึควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
                - บัตรประจำตัวผู้หาย (ถ้ามี)
                - ใบสำมะโนครัว (ทะเบียนบ้าน) ผู้หาย
                - ภาพถ่ายคนหาย (พยายามหาภาพถ่ายที่ใหม่ที่สุด)
                - ใบสำคัญทางราชการ เช่น ใบเกิด (สูติบัตร) ใบสำคัญทหาร (ใบกองเกิน กองหนุน)
 
แจ้งทรัพย์สินหาย

            หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
                   - ใบเสร็จรับเงินซื้อขาย หรืิอหลักฐานแสดงการซื้อขายทรัพย์สินนั้น
                   - รูปพรรณทรัพย์สินนั้น (ถ้ามี)
                   - ตำหนิ หรือลักษณะพิเศษต่างๆ
                   - เอกสารสำคัญต่างๆ เท่า่ที่มี
                   - ในกรณีลักทรัพย์ในบ้านเรือน หรือสำนักงาน ให้รักษาร่องรอยหลักฐานในที่เกิดเหตุไว้ อย่าให้ผู้ใด
                      เข้าไปแตะต้อง หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของในที่เกิดเหตุจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปถึง

           

 แจ้งรถ, เรือ หาย

            หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
                     - ใบทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ หรือพาหนะอื่นๆ ที่หาย
                     - ใบเสร็จรับเงิน หรือสัญญาซื้อขายเท่าที่มี
                     - ถ้าเป็นตัวแทนห้างร้าน บริษัท ไปแจ้งความ ควรมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของ หรือผู้
                       จัดการของห้างร้าน บริษัท นั้นๆ ไป รวมทั้งหนังสือรับรองบริษัทด้วย
                     - หนังสือเกี่ยวกับการติดต่อ หรือเอกสารที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานได้ (ถ้ามี)
                     - หนังสือคู่มือประจำตัวรถที่ทางบริษัท ห้างร้าน จ่ายให้เป็นคู่มือ ถ้าไม่มีหนังสือคู่มือรถ ก็ให้จำ
                       ยี่ห้อ สี แบบ หมายเลขประจำเครื่องและตัวรถไปด้วย (ถ้ามี)

 แจ้งถูกทำร้ายและเหตุฆ่าผู้อื่น

            ควรดำเนินการ ดังนี้
                      - ให้ดูแลรักษาสถานที่เกิดเหตุไว้ อย่าให้ผู้ใดเข้าไปแตะต้อง หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ ในที่
                         เกิดเหตุ จนกว่าเจ้าพนักงานตำรวจจะไปถึงที่เกิดเหตุ
                      - เมื่อพบมีด ไม้ ปืน ของมีคม หรืออาวุธที่คนร้ายทิ้งไว้ในสถานที่เกิดเหตุ ตลอดจนพยานหลัก
                         ฐานต่างๆ ที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ หากปล่อยทิ้งไว้จะสูญหาย หรือเสียหาย ให้นำมามอบเจ้า
                         หน้าที่ตำรวจ
                      - จดจำรายละเอียดเท่าที่สามารถจำได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ

 แจ้งพรากผู้เยาว์

            หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
                       - ใบสำมะโนครัว (ทะเบียนบ้าน) ของผู้เยาว์
                       - ใบเกิด (สูติบัตร) ของผู้เยาว์
                       - รูปถ่ายของผู้เยาว์
                       - ใบสำคัญอื่นๆ ที่้เกี่ยวกับผู้เยาว์ (ถ้ามี)


 แจ้งถูกข่มขืนกระทำชำเรา

 หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
                       - เสื้อผ้าของผู้ที่ถูกข่มขืน ซึ่งมีคราบอสุจิ หรือรอยเปื้อนอย่างอื่น อันเกิดจากการข่มขืนและ
                          สิ่งของต่างๆ ของผู้เสียหายที่ตกอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ
                       - ใบสำมะโนครัว (ทะเบียนบ้าน) ของผู้เสียหาย
                       - รูปถ่าย หรือที่อยู่ของผู้ต้องสงสัย ตลอดจนหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

 แจ้งถูกฉ้อโกง

           หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
                       - หนัังสือ หรือหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการถูกฉ้อโกง
                       - หลักฐานแสดงการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์
                       - หนังสือหรือหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์

แจ้งถูกยักยอกทรัพย์์

           หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
                       - หนังสือสำคัญที่เป็นหลักฐานว่า ได้มีการมอบหมายทรัพย์ให้ไปจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง
                       - ใบสำคัญแสดงการเป็นเจ้าของ
                       - สำเนา หรือคำสั่งศาล หรือพินัยกรรม ในกรณีผู้กระทำผิดเป็นผู้จัดการทรัพย์สินผู้อื่นตาม
                          คำสั่งศาลหรือพินัยกรรม

 แจ้งถูกยักยอกทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการเช่าซื้อ

           หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
                       - สัญญาใบเช่าซื้อ หรือสำเนา (สัญญาเช่าซื้อจะต้องมีข้อความชัดเจนว่าเป็นการเช่าซื้อ ตาม
                          ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่เช่นนั้นอาจเป็นสัญญาซื้อขายที่มีเงื่อนไขการผ่อนชำระ
                          ราคาเท่านั้น)
                       - ใบสำคัญติดต่อซื้อ ขาย เช่า ยืม ฝาก
                       - ใบสำคัญที่ทางบริษัทห้างร้านออกให้ โดยระบุรูปพรรณ ยี่ห้อ สี ขนาด น้ำหนัก และหมายเลข
                           ประจำทรัพย์สินนั้น

แจ้งทำให้เสียทรัพย์

           หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
                       - หลักฐานต่างๆ ที่แสดงการเป็นเจ้าของ หรือครอบครองทรัพย์นั้น
                       - หลักฐาน หรือสิ่งของที่เสียหายเท่าที่มี หรือเท่าที่นำไปได้
                       - หากเป็นของใหญ่โต หรือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ซึ่งไม่สามารถนำติดตัวไปได้ ให้เก็บรักษาไว้
                          อย่าให้เกิดการเสียหายมากขึ้นกว่าเดิม หรือจัดให้คนเฝ้ารักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการ
                          ดำเนินคดีต่อไป
 แจ้งจ่ายเช็คไม่มีเงิน (เช็คเด้ง)

           หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
                       - เช็คที่ยึดไว้
                       - หนังสือที่ธนาคารแจ้งขัดข้อง หรือปฏิเสธการจ่ายเงิน
                       - หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน หรือหลักฐานการเป็นหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมายและสามารถฟ้องบังคับ
                          คดีได้

                       - ท่านต้องแจ้งความร้องทุกข์ภายในสามเดือน นับจากวันที่ธนาคารแจ้งขัดข้อง หรือปฏิเสธ
                          การจ่ายเงิน ไม่เช่นนั้น พนักงานสอบสวนไม่อาจดำเนินคดีให้ท่านได้ และท่านก็ไม่สามารถ
                          ไปฟ้องร้องในทางอาญาได้ แต่อาจฟ้องเรียกเงินตามมูลหนี้ได้ภายในอายุความของมูลหนี้ตามเช็คนั้น
  

แจ้งอาวุธปืนหาย

           หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
                       - ทะเบียนใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4)
                       - ใบเสร็จรับเงินที่บริษัทห้างร้านขายปืนออกให

          

 แจ้งถูกปลอมแปลงเอกสาร

           หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
                       - ใบสำคัญตัวจริง เช่น โฉนด น.ส.๓ น.ส.๓ ก. ส.ค.๑ หนังสือสัญญา ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
                       - หนังสือที่ปลอมแปลง
                       - ตัวอย่างตราที่ใช้ประทับ หรือลายเซ็นในหนังสือ

          

 การใช้บุคคลเป็นหลักประกันตัวผู้ต้องหา

           ประกันตนเอง หรือผู้อื่นในวงเงินประกันไม่เกิน หกหมื่นบาท
                -
ข้าราชการพลเรือนระดับ ๓ - ๕ หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า - ข้าราชการทหาร หรือตำรวจ ที่มี
                    ยศตั้งแต่ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี หรือร้อยตำรวจตรี ถึง พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี หรือ
                    พันตำรวจตรี - ข้าราชการบำนาญตั้งแต่ระดับ ๖ หรือเทียบเท่าขึ้นไป - พนักงานรัฐวิสาหกิจใน
                    ระดับเดียวกับข้าราชการประจำ - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภา
                    เทศบาล กรรมการสุขาภิบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (ยังไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม สมาชิกสภาตำบล)
           ประกันตนเองหรือผู้อื่นในวงเงินประกันไม่เกิน
 สองแสนบาท
                -
ข้าราชการพลเรือนระดับ ๖ - ๘ หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า - ข้าราชการทหาร หรือตำรวจ ที่มี
                    ยศตั้งแต่ พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือ พันตำรวจโท ถึง พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศ
                    เอก หรือ พันตำรวจเอก - ข้าราชการตุลาการ หรืออัยการ ตั้งแต่ชั้น ๑ - ๒ - พนักงานรัฐวิสาหกิจ
                    ในระดับเดียวกันกับข้าราชการประจำ

          
ประกันตนเองหรือผู้อื่นในวงเงินประกันไม่เกิน ห้าแสนบาท
                 -
ข้าราชการพลเรือนระดับ ๙ - ๑๐ หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า - ข้าราชการทหาร หรือตำรวจ ที่
                     มียศตั้งแต่ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือ พันตำรวจเอก ทืี่่ได้รับเงินเดือน พันเอก
                     (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ) หรือ พันตำรวจเอก (พิเศษ) ถึง พลตรี พล
                     เรือตรี พลอากาศตรี หรือ พลตำรวจตรี - ข้าราชการตุลาการ หรืออัยการ ตั้งแต่ชั้น ๓ - ๔ - พนัก
                     งานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียวกันกับข้าราชการประจำ

          
ประกันตนเองหรือผู้อื่นในวงเงินประกันไม่เกิน หนึ่งล้านบาท
                 -
ข้าราชการพลเรือนระดับ ๑๑ หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า - ข้าราชการทหารหรือตำรวจ ที่มียศ
                     ตั้งแต่ พลโท พลอากาศโท พลเรือโท หรือ พลตำรวจโท ข้าราชการตุลาการหรืออัยการ ตั้งแต่
                     ชั้น ๕ ขึ้นไป - พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียวกันกับข้าราชการประจำ - สมาชิกรัฐสภา ข้าราช
                     การการเมือง หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

          
ขั้นตอนและวิธีการยื่นขอประกัน
                 -
ให้ผู้ที่ขอทำสัญญาประกันแสดงบัตรประจำตัวต่อพนักงานสอบสวน (หมายถึงที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
                     ในขณะนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของคดีนั้น) เพื่อพิจารณาอนุญาต โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ไำม่เกิน
                      ๒๔ ชม.นับแต่เวลาที่รับคำร้องขอประกัน
                 - ในกรณีจำเป็นเพื่ิอทราบเกี่ยวกับสถานะ ระดับ อัตราเงินเดือน หรือภาระผูกพันอื่นใด ให้ผู้ยื่น
                      ประกัน แสดงหนังสือรับรองจากต้นสังกัดและภาระผูกพันนั้น ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
                      อนุญาตให้ประกัน
                  - กรณีบุคคลใดได้ทำสัญญาประกันผู้อื่น หรือตนเองไว้ แต่หลักประกันยังไม่เป็นการเพียงพอ ให้
                      ใช้บุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ หรือใช้หลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้

 การขอถอนหลักทรัพย์ประกัน

           ในกรณีที่คดียังไม่เสร็จสิ้น อยู่ในระหว่างสอบสวน นายประกันจะต้องนำตัวผู้ต้องหามามอบให้พนัก
               งานสอบสวนด้วย จึงจะสามารถถอนหลักทรัพย์ไปได้ ไม่เช่นนั้นถือว่าผิดสัญญาประกัน ต้องถูกปรับ
               เป็นจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน และผู้ต้องหายังคงต้องถูกติดตามจับกุมตัวมาดำเนิน
               คดีภายในอายุความของความผิดฐานนั้นๆ ต่อไป
             หากคดีเสร็จสิ้นแล้ว หรือในกรณีที่นายประกันนำตัวผู้ต้องหาที่ประกันไปมามอบให้พนักงานสอบสวน
               แล้ว นายประกันต้องนำใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับหลักประกันมาแสดง โดยต้องแสดงบัตร
               ประจำตัวประชาชนของนายประกันด้วย
             กรณีนายประกันไม่สามารถขอถอนหลักทรัพย์หรือรับด้วยตนเองได้ ก็ให้ทำหนังสือมอบอำนาจแล้วนำ
               มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยให้มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับ กับสำเนา
               ทะเบียนบ้านของทั้งสองฝ่ายประกอบด้วย

             หากไม่ได้รับความสะดวก หรือล่าช้าเกินสมควร ให้รีบเข้าพบผู้กำกับการ รองผู้กำกับการ แล้วแจ้งให้
               ทราบโดยทันที เพื่อจะได้ดำเนินการให้ท่านได้รับความสะดวกและรวดเร็ว ..

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
 
Top! Top!